Phiếu lấy ý kiến học sinh – lắng nghe để phát triển

Để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ lợi ích của người học, Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Xuân đề nghị các em học sinh với tinh thần trung thực và xây dựng, cho ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên, giáo viên thông qua phiếu đánh giá này.